Posts Tagged mai thuc

Chúc mừng Mai Thục

Nguyễn Khôi

60 Xuân,mới vào Hội Dân Gian…

Văn sĩ Thủ Đô -“ngòi bút Vàng”

Tuổi Hổ mà hay cười, hiền Thục

Cành Mai rạng rỡ buổi xuân sang ..

Góc thành Nam-HàNội 2-2-2010

Advertisements

Leave a Comment

Chùm thơ của Mai Thục

Mai Thục

(Viết từ Huyền Không Sơn Thượng

Rừng Thiền của Minh Đức Triều Tâm Ảnh- Huế.) Read the rest of this entry »

Leave a Comment