Posts Tagged cam hanh danh giac co vang

Cầm Hánh đánh giặc cờ vàng


(Truyện thơ lịch sử của dân tộc Thái)


Giờ kể lại Mường Lò rộng lớn, ruộng bằng san sát
Như chiếu trải xuống nhà đợi khách đến thăm
Lừng tiếng đất Mường Lò, mường Da, mường Lùng (1)
Vang đến tận mường Chai, mường Chiến (2)
Mường Lò nhiều quan dân các nơi tìm đến
Khâm phục Tạo lớn Lò – Chu (3) Read the rest of this entry »

Advertisements

Comments (3)

Vài nét về "Cầm Hánh đánh giặc cờ vàng"

Trần Vân Hạc

“Cầm Hánh đánh giặc cờ vàng” (Căm Hánh tặp sớc cớ lương) là một sử thi của người Thái Đen Mường Lò (Yên Bái), kể lại cuộc khởi nghĩa chống giặc khăn vàng từ phương Bắc xâm lược nước ta, của người Thái và nhân dân các dân tộc Mường Lò do lãnh tụ người Thái Đen là Cầm Hánh lãnh đạo. Read the rest of this entry »

Leave a Comment